مقررات عمومی:

توجه: حضور ولی زبان آموزان زیر 16 سال به همراه ایشان، هنگام ثبت نام و همچنین مراجعه حداقل سه بار در هر ترم به منظور اطلاع از وضعیت تحصیلی زبان آموز الزامی است.

مقررات آموزشی:

تبصره: غیبت بیش از سه جلسه، حتی غیبت موجه باعث محرومیت زبان آموز از شرکت در امتحان پایان ترم خواهد شد

توجه: زبان آموزان مجاز به شرکت در کلاسهای گروه های دیگر نمی باشند. 

توجه :در صورت غیبت در جلسات آزمون ها و امتحان پایان ترم نمره مربوطه صفر منظور می گردد.

غیبت در کلاس های خصوصی :

اگر قصد دارید در جلسه ای شرکت نکنید حتما و حتما میبایست حداقل از 48 ساعت قبل از شروع کلاس به آموزشگاه اطلاع دهید در غیر این صورت هزینه کلاس از حساب شما کسر خواهد شد.

تاخیر در کلاس های خصوصی :

شرایط قبولی در هر ترم:

  مقررات استرداد و رزرو شهریه:

امتیاز دهید